Dầu động cơ có hết hạn không?

Dầu động cơ cũng như bao chất hóa học khác, thời gian sẽ làm thay đổi cấu trúc và tính chất hóa học của nó. Việc xác định không chỉ dựa vào ngày hết hạn mà còn các yếu tố khác. Dầu động cơ có hết hạn không? Hãy tưởng tượng điều này: Ô tô của bạn […]